Bankacılık ve Sigortacılık Ders İçeriği Eski Müfredat

T.C

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 

HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ

2012-2013

 

Yarıyıl

 

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Dersin Kredisi

 

Teorik

Uygulama

    AKTS

I. YARIYIL

BS

101

Genel Bankacılık

3

0

3

4

BS

102

Mikro Ekonomi

2

0

2

3

BS

103

Sigortacılığa Giriş

3

0

3

4

BS

104

Hukuka Giriş

2

0

2

3

BS

105

Genel Muhasebe

2

1

2,5

4

BS

106

Genel Matematik

2

0

2

3

BS

107

Bilgisayar Kullanımı-I

1

1

1,5

2

ZAİ

108

Atatürk İlkeleri ve İnk.  Tarihi-I

2

0

2

2

ZTD

109

Türk Dili-I

2

0

2

2

ZYD

110

Yabancı Dil-I

2

0

2

3

GSB

111

Güzel Sanatlar I / Beden Eğitimi-I

0

1

0

0

                                                                             

 

                                                    TOPLAM

21

2

22

30

II. YARIYIL

BS

201

Banka İşletmeciliği

2

0

2

3

BS

202

Sigorta İşletmeciliği

2

0

2

3

BS

203

Ticari Matematik

2

0

2

3

BS

204

Banka ve Sigorta Hukuku

3

0

3

4

BS

205

Makro Ekonomi

2

0

2

4

BS

206

İstatistik

3

0

3

3

BS

207

Bilgisayar Kullanımı-II                                              

1

1

1,5

3

ZAİ

208

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi -II

2

0

2

2

ZTD

209

Türk Dili-II

2

0

2

2

ZYD

210

Yabancı Dil-II

2

0

2

3

GSB

211

Güzel Sanatlar II /Beden Eğitimi-II

0

1

0

0

 

 

                                                      TOPLAM

21

1

21,5

30

III. YARIYIL

BS

301

Sigorta Muhasebesi

2

1

2,5

4

BS

302

Hayat Dışı Sigortalar-I

3

0

3

4

BS

303

Dış Ticaret İşlemleri

3

0

3

4

BS

304

Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı

3

0

3

4

BS

305

Bireysel Emeklilik Hayat ve Sağ.Sigortaları

2

0

2

4

BS

306

Kredi Yönetimi

2

0

2

3

BS

307

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar

2

0

2

3

 

 

Seçmeli Derslerden                           TOPLAM                           

en fazla 4 saatlik  ders seçilecektir

17

 1

17,5

 

BS

308

Finansal Yönetim            

2

0

2

2

BS

309

*Banka İşlemleri

2

0

2

2

BS

310

Reasürans

2

0

2

2

BS

311

*İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

2

BS

312

Borçlar Hukuku

2

0

2

2

BS

313

İletişim

2

0

2

2

BS

314

Elektronik Ticaret

2

0

2

2

BS

315

Mesleki Yabancı Dil I

1

1

1,5

2

 

 

 

 

15

 1

15.5

30

 

 

 

                                                      TOPLAM

18+8=26

 

21,5

 

IV. YARIYIL

BS

401

Banka Muhasebesi

2

1

2,5

3

BS

402

Bireysel Bankacılık ve Müşteri İlişkileri

2

0

2

3

BS

403

Hasar İşlemleri

2

0

2

2

BS

404

Sorumluluk Sigortaları

3

0

3

4

BS

405

Aktif Pasif Yönetimi

2

0

2

4

BS

406

Hayat Dışı Sigortalar-II

3

0

3

4

BS

407

Risk Yönetimi

2

0

2

2

BS

408

Uluslararası Bankacılık

2

0

2

4

 

 

Seçmeli Derslerden                           TOPLAM                          

en fazla 4 saatlik  ders seçilecektir

18

1

18,5

 

BS

409

Sigorta İşlemleri          

2

0

2

3

BS

410

*Vergi Hukuku

2

0

2

3

BS

411

İstatistiki Analiz

2

0

2

3

BS

412

Türkiye Ekonomisi

2

0

2

3

BS

413

Para Teorisi ve Politikası

2

0

2

3

BS

414

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

3

BS

415

*Ticaret Hukuku

2

0

2

3

BS

416

Mesleki Yabancı Dil II

1

1

1,5

3

 

 

 

 

15

1

15.5

30

TOPLAM

19+8=27

 

22,5

 

GENEL TOPLAM

107

7

110.5

120

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

1

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS101

Genel Bankacılık

3

0

3

4

 

Bankacılık nedir? Dünyada ve Türkiye’de bankacılık tarihi, banka türleri, bankaların kuruluşları ve sınıflandırılması,  ülkemizde dönemler itibariyle banka, şube ve personel sayıları, bankalarda fon kullanımı, bankalardaki devir, tasfiye ve birleşmeler, T.C. Merkez Bankasının bankacılıktaki yeri, bankacılıkla ilgili diğer kurumlar. Bankaların ekonomideki yeri. Bankacılıkta temel kavramlar ve prensipler; Türkiye’de ve dünyada bankacılığın gelişimi, Banka türleri, organizasyon yapıları ve işlevleri, bankacılıkta kullanılan kavramların tanıtımı(faiz hesaplama teknikleri, kullanılan finansal tablolar) Dünyada ve ülkemizde yaşanan Bankacılık krizleri, nedenleri sonuçları ve yapılan düzenlemeler. Banka birleşmeleri, bankacılıktaki güncel gelişmeler

 

2

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS102

Mikro Ekonomi

2

0

2

3

 

Ekonomi biliminin konusu ve kapsamı, kıtlık kavramı, temel ekonomik sorunlar, talep ve arzın genel esasları, rekabetçi piyasalarda fiyat oluşumu, tüketici dengesi ve firma dengesi ile ilgili bilgiler, milli gelir ve milli gelir ile yatırım ve tasarruflar arasındaki ilişkiler, para kavramı ve paranın ekonomideki rolü, enflasyon, işsizlik ve istihdam ile ilgili genel bilgiler, uygulamaya yönelik örneklemeler yapılarak öğretilir. 

 

3

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS103

Sigortacılığa Giriş

3

0

3

4

 

Sigorta dili, temel sigortacılık bilgileri, büyük sayılar kanunu, sigortanın temel prensipleri, dünyada ve Türkiye’de sigortanın tarihsel gelişimi ve bunu etkileyen etmenler, riziko, Sigorta Pirimi, sigorta sözleşmesi ve tarafları, sözleşmenin aşamaları, değerleme problemleri, sigortanın bölümlere ayrılması, sigorta hizmetinin fiyatlandırılması örneklemelerle ve güncel hale getirilerek öğretilir.

 

4

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS104

Hukuka Giriş

2

0

2

3

 

Hukukun kaynakları, yasaların, yer, anlam ve zaman bakımından uygulanması, yaptırım, yargı örgütü, hakkın tanımı, çeşitleri, hak sahibi olarak gerçek ve tüzel kişiler, hakların kazanılması, kaybedilmesi, hakların korunması, iyi niyet konuları, güncel örneklerle öğretilir.

 

5

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS105

Genel Muhasebe

2

1

2,5

4

 

Muhasebe kavramı ve amacı verilerek, genel muhasebe bilgileri, yasal mevzuat ve muhasebe süreci, tek düzen hesap planı doğrultusunda, aktif ve pasif hesapların ayrıntılı olarak incelenmesi, defter tutma, yılsonu hesaplarının kapatılması, bilanço ve gelir tablolarının çıkarılması ile ilgili bilgiler öğrencilere, örnek uygulamalar ile öğretilir.

 

 

 

 

 

 

6

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS106

Genel Matematik

2

0

2

3

 

 Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı: Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev  Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

 

 

7

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS107

Bilgisayar Kullanımı-I

1

1

1,5

2

 

Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler. Bir bilgisayar sisteminin temel özellikleri. Bilgisayarın bellek yapısı bilgisayarın merkezi işlem biriminin görevleri. Bilgisayarın diğer donanım birimleri. Bilgisayarın; bilgi depolama, hızlı hesaplama, girdi-çıktı, basit mantıklı karar verme, programlanabilirlik ve pratik örneklerle diğer sistemlerle haberleşme gibi özellikleri açıklanır. Bilgisayar işletim sistemini kavrayabilme ve uygulayabilme. Bir bilgisayar sisteminin çalıştırılması. Çalışan sisteme yükleme yapılması. Çalışan sisteme değişik komutlar verilmesi. Sistemi yeniden yüklemeyi ve aksayan yönlerini yenilenmesi öğretilir.

 

8

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZAİ108

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

2

2

 

Türk İnkılâbının özellikleri ve kavramları, kavramların karşılaştırması, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkışı ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin  yapacağı inkılâplara etkisi. Türk İstiklal Savaşı, Atatürk’ün inkılâpları.

 

9

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZTD109

Türk Dili-I

2

0

2

2

 

Fert ve millet hayatındaki dilin önemi, dil bilgisinin tanımı, sözcük ve cümlelerin neler olduğu, iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumları, çeşitleri nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiği. Yazılı anlamda başarılı olmanın yolları. Sözlü anlatım türleri ve ilkeleri anlatılır.

 

10

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZYD110

Yabancı Dil-I

2

0

2

3

 

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. YARIYIL

 

1

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS201

Banka İşletmeciliği

2

0

2

3

 

Banka ve Bankacılığın tanımlanması, Temel Kavramlar, Bankacılığın Doğuşu ve Gelişimi, Bankacılık Sistemi ve Ekonomideki Yeri, Bankaların Özellikleri ve Fonksiyonları, Banka Ürün ve Hizmetleri, Kredi ve Kredilendirme Süreci, Mevduat ve Hesap İşlemleri öğretilir.

 

2

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS202

Sigorta İşletmeciliği

2

0

2

3

 

İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmenin çevresi ile ilişkileri ve sorumlulukları, işletmelerin temel fonksiyonları ve temel ilkeleri, sigorta işletmelerinin kuruluş şekilleri, yönetim ve organizasyonu, sigorta işletmelerindeki servis organizasyonu ve işlevleri, sigorta işletmelerinin finansal yapısı, insan kaynakları yönetimi, sigorta ve reasürans aracılığı yapan işletmelerin kuruluş ve çalışma esasları, güncel örneklerle öğretilir.

 

 

3

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS203

Ticari Matematik

2

0

2

3

 

Basit yüzde ve binde hesabı yapabilme, hesap makinesi ile pratik işlem yapabilme,alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr gibi kavramları açıklayarak maliyetten kâr ya da zarar, satıştan kâr ya da zarar gibi hesapları yapabilme, karın zarardaki dengi ile zararın kardaki dengini bulabilme. Orantının özelliklerini bilerek, ortaklık işlerinde oranlı bölmeyi kullanarak problem çözebilme. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşım terimlerini kavrayabilme, karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemlerini çözebilme. Basit ve bileşik faiz hesaplarını yapabilme, ıskonto kavramı, dış ıskonto hesabı, iç ıskonto hesabı, iç ve dış ıskonto arasındaki farkların bulunması. Oran hesabı yapabilme, senet ve kapitallerin değiştirilmesi ve taksitle alışveriş problemlerini çözmek.

 

4

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS204

Banka ve Sigorta Hukuku

3

0

3

4

 

Bankalar hukukunun kapsamı, amacı, kuruluşu ve organizasyonu, mevduata ilişkin hükümler, kredilere ilişkin hükümler; bankacılıkta yasal ve zorunluluklar; yasal düzenlemeler. 4389 ve 5411 sayılı bankalar kanunu ile karşılaştırılması, bankalar kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tüm kanunlar.

Bir ticari işletme olarak sigorta şirketleri, ticari işletme kavramı, tacir, tacir yardımcıları, unvanı, marka, işletme adı, haksız rekabet, Türk sigorta hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesi ve özellikleri, tarafların borç ve yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin devri, zaman aşımı ve sözleşmenin sona ermesi, sigorta şirketlerinin denetimi konusundaki hukuki mevzuat, teorik ve örnekleme yoluyla, güncelleştirilerek öğretilir.

 

5

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS205

Makro Ekonomi

2

0

2

4

 

Gayrisafi milli hasıla, milli gelir, istihdam ve bölüşüm teoremi, işsizlik, tüketim yatırım tasarruf dengesi, kamu kesimi genel dengesi, ,ekonomi politikaları; para ve maliye politikaları, para ve para teorisine giriş, dış ticaret hadleri, döviz piyasası, devalüasyon, büyüme

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS206

İstatistik

3

0

3

3

 

 Temel kavramlar, verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması (basit seri, frekanslı seri, sınıflı seri, birimli frekanslar, grafikler), Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri (aritmetik ortalama, tartılı ortalama, kareli ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, mod, medyan, kartiller, açıklık, standart sapma) konuları öğretilir.

 

7

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS207

Bilgisayar Kullanımı-II

1

1

1,5

3

 

Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre biçimlendirme. Günlük hayatta kullanılan belge ve yazıları kelime işlem programında düzenleme ve gerekli düzeltme ve biçimlendirme çalışmaları yapma. İş hayatında kullanılan tablo ve iş yazılarını düzenleme ve yazdırma işlemleri. Oluşturulan belgelere resim, şekil, nesne ve grafikler ekleme-çıkarma ve manyetik ortamlara kaydetme. Çalışma tablosu programlarının temel prensiplerini ve bilgi giriş özellikleri ile çalışma tablolarındaki sayısal değerlere dayanarak grafik hazırlama. Internet ve Elektronik Posta kullanımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması ve uygulanması.

 

 

8

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZAİ208

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

2

0

2

2

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu gerçekleştiren Atatürk dönemi inkılâpları, Atatürk’ün  izlediği dış siyaset. Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri  XIX. yüzyıl siyasi ve ekonomik tarihinden başlayıp Birinci Dünya Savaşı ve savaş döneminde Ermeni sorunu, Osmanlı Devletinin fiilen ve hukuken ortadan kalkması, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yapılan kurtuluş savaşının aşamaları ile Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşum safhalarını kapsamaktadır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin geçirdiği safhaları, Atatürk’ün modernleşme sürecinde yapmış olduğu inkılâpları, Atatürk İlkelerini, Atatürk’ün Yeni Türkiye Cumhuriyeti için belirlediği iç ve dış politikaları, Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçiş ve dönemin siyasal, sosyal, ekonomik ve eğitim alanındaki gelişmeleri kapsamaktadır.

 

9

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZTD209

Türk Dili-II

2

0

2

2

 

Yazı dili ve yazılı anlatımı. Yazma çalışmalarında işaretlerin doğru ve yerinde kullanımı. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki yeri.

 

10

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ZYD210

Yabancı Dil-II

2

0

2

3

 

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. YARIYIL

 

1

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS301

Sigorta Muhasebesi

2

1

2,5

4

 

Sigorta üretim ve iptaller ile ilgili günlük kayıtlar (şirket ve acente açısından), aylık icmallerin çıkarılması ve aylık hesap kapatma, sigorta işlemlerinde kullanılan hesap planı vb. konuları işlenir.

Hasar muhasebesi, reasürans muhasebesi, teknik kar- zarar tablosu ve verimlilik tablosunun çıkarılması, yıl sonu hesaplarının kapatılması, bilançonun düzenlenmesi, teorik ve örnek olaylarla uygulama yaptırılarak öğretilir.

Banka Muhasebesi; Dönen varlıklar; Krediler; Bağlı Değerler; Mevduat; Özkaynaklar; Faiz Gelirleri ve Giderleri; Faiz Dışı Gelirler ve Giderler; Nazım Hesaplar; Kambiyo Muhasebesi; Yılsonu İşlemleri; Günlük-haftalık Pozisyon; Aylık mizan; Bilanço ve Gelir Tablosu; Banka Finansal Tablolarının Analizi gibi konular işlenir.

 

2

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS302

Hayat Dışı Sigortalar I

3

0

3

4

 

Hayat dışı sigorta branşlarının genel şartları, Yangın sigortalarında riziko, teminat dışı kalan haller, ek teminatlar, yangın sigortası çeşitleri, Kaza sigortalarında riziko, teminat dışı kalan riskler , Motorlu kara taşıt araçları mali sorumluluk sigortası, İhtiyari mali sorumluluk sigortası, Oto dışı kaza sigorta çeşitleri, hırsızlık, ferdi kaza, cam kırılması, bagaj, işveren mali sorumluluk konularını işler.

 

 

3

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS303

Dış Ticaret İşlemleri

3

0

3

4

 

Dış ticarete genel bakış, geçmişten bugüne dış ticaretin gelişimi, dış ticaret rejimleri, dış ticarete gereksinim duyulmasının nedenleri, Tacir sıfatının kazanılması, uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekillerinde bankaların yeri.

 

4

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BS304

Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı

3

0

3

4

 

Türk Bankacılık sistemini mali sistemdeki yeri, 1980 sonrası Türk bankacılık sistemi, 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri ve ülkemizde üzerine etkisi, Türk bankacılık sisteminin sorunları ve çözüm önerileri, yılsonu itibariyle Türk Bankacılığının gelişimi, özellikleri, banka grupları, faizin işlevi ve politikası, faizsiz bankacılık ve gelişimi, bankaların kaynak yapısı, mevduatın genel durumu, mevduat dışı kaynakların durumu, özel ve yabancı bankalar konuları öğretilir.

 

 <

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2651 kez okundu.