Lojistik Ders İçeriği Eski Müfredat

T.C

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

LOJİSTİK  PROGRAMI

HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ

2012-2013

 

Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Dersin Kredisi

 

Teorik

Uygulama

   AKTS

I. YARIYIL

LOJ

101

Genel Ekonomi

2

0

2

2

LOJ

102

Genel İşletme

3

0

3

3

LOJ

103

Genel Hukuk Bilgisi

2

0

2

3

LOJ

104

Bilgisayar-I

2

0

2

3

LOJ

105

Lojistiğin Temel İlkeleri-I

2

0

2

3

LOJ

106

Genel Muhasebe

3

0

3

3

LOJ

107

Matematik-I

2

0

2

3

ZAİ

108

Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi-I

2

0

2

2

ZYD

109

Yabancı Dil-I

2

0

2

6

ZTD

110

Türk Dili-I

2

0

2

2

 

111

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar

0

1

0

0

Toplam

22

0

22

30

II. YARIYIL

LOJ

201

Lojistik İktisadı

2

0

2

3

LOJ

202

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

3

LOJ

203

Matematik-II

2

0

2

3

LOJ

204

Dış Ticaret İşlemleri

2

0

2

3

LOJ

205

Ticaret Hukuku

2

0

2

3

LOJ

206

Lojistiğin Temel İlkeleri-II

2

0

2

3

LOJ

207

Bilgisayar-II

2

0

2

2

ZAİ

208

Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi-II

2

0

2

2

ZYD

209

Yabancı Dil-II

2

0

2

6

ZTD

210

Türk Dili-II

2

0

2

2

 

211

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar

0

1

0

0

Toplam

21

0

21

30

III. YARIYIL

LOJ

301

Uluslararası İktisat

3

0

3

3

LOJ

302

Ulaştırma Mevzuatı-I

2

0

2

3

LOJ

303

Uluslararası Ticari Belgeler

3

0

3

3

LOJ

304

Taşımacılık Sistemleri

3

0

3

3

LOJ

305

Depolama ve Tedarik Teknikleri

3

0

3

3

LOJ

306

Uluslararası Pazarlama Teknikleri

2

0

2

3

LOJ

307

AB-Türkiye İlişkileri

2

0

2

2

LOJ

308

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

2

0

2

3

 

LOJ

309

İstatistik

2

0

2

4

 

LOJ

310

Lojistik Yönetimi

2

0

2

3

Toplam

24

0

24

30

IV. YARIYIL

LOJ

401

Lojistik Sigortacılığı

3

0

3

4

LOJ

402

Ulaştırma Mevzuatı-II

2

0

2

4

LOJ

403

Uluslararası Yazışma Teknikleri

2

0

2

3

LOJ

404

Fiziksel Dağıtım Sistemleri

3

0

3

3

LOJ

405

Kambiyo İşlemleri

3

0

3

3

LOJ

406

Uluslararası Vergilendirme

2

0

2

3

LOJ

407

İş Hukuku

2

0

2

2

LOJ

408

E-Ticaret

2

0

2

2

LOJ

409

Gümrükleme

3

0

3

3

LOJ

410

Ticari Matematik

2

0

2

3

Toplam

24

0

24

30

GENEL TOPLAM

91

0

91

120

ÖĞRENCİLERİN 40 GÜN STAJ YAPMALARI ZORUNLUDUR.

 

 

LOJİSTİK  PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

101

Genel Ekonomi

2

0

2

2

İktisadın tanımı, yöntemi, temel kavramlar, arz ve talep kavramları, esneklikler, fayda, tüketici davranışları, üretim maliyetleri, üretici dengesi, piyasa dengesi, tam  rekabet piyasası, tekel piyasası ve diğer eksik rekabet  piyasaları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

102

Genel İşletme

3

0

3

3

İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmenin sınıflandırılması, türleri ve kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler. Yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama, üretim, üretim planlaması, finansman, insan kaynakları, Ar-Ge.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

103

Genel Hukuk Bilgisi

2

0

2

3

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, kamu hukuku ve özel hukuk dalları, hukukun kaynakları, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri ve ehliyetler, borç ilişkisi ve sorumluluk, yargı ve türleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

104

Bilgisayar-I

2

0

2

3

Bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramların tanıtımı, PC’lerde işletim sistemleri, internet kullanımı hakkında genel bilgiler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

105

Lojistiğin Temel İlkeleri -I

2

0

2

3

Lojistik sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, lojistiğin öneminin açıklanması,lojistikle ilgili temel kavramlar, lojistiğin temel ilkeleri, lojistik sektörünün ülke ekonomisine katkısı, lojistik hizmetlerinin sınıflandırılması, uluslararası ticari alanlarda lojistik hizmetinde meydana gelen gelişmeler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

106

Genel Muhasebe

3

0

3

3

Muhasebenin tanımı, muhasebenin ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe defter ve belgeleri, muhasebe süreci, mal alım ve satım incelemelerinin sürekli envanter yöntemine göre kayıt edilmesi. Hazır değerler ve menkul kıymetler, alacaklar duran varlıklar, borçlar, mali borçlar, öz kaynaklar, gelirler ve giderler, dönem sonu envanter işlemleri, hesapların kapatılması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

107

Matematik-I

2

0

2

3

Kümeler, sayılar denklemler ve eşitsizlikler. Fonksiyon kavramı, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Türev ve integral. Matris ve determinantlar. Oranlar, yüzde hesaplamaları, dış ve iç iskonto kayıpları, ayarlar, finansman alanında ve bankacılıkta kullanılan ve bileşik faize dayalı matematik yöntemleri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

108

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

İnkılâp ve benzeri kavramları kavrayabilme,Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmaları ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına etkisini kavrayabilme,Türk İstiklâl Savaşını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu kavrayabilme.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

109

Yabancı Dil-I

2

0

2

6

Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

110

Türk Dili-I

2

0

2

2

Dilin,insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme,Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme,Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme,Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

II.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

201

Lojistik İktisadı

2

0

2

3

Gayri safi milli hasıla-milli gelir ve hesaplanması, istihdam ve işsizlik, milli  gelir ve istihdamı belirleyen faktörler, çarpan mekanizması, kapalı ve açık ekonomilerde milli  gelir dengesi, para arzı, para talebi ve faiz, paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi, devletin ekonomik hayata müdahalesi, para ve maliye politikaları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

202

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

3

Temel kavramlar, tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar,pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, mamul ve fiyat kavramlarının açıklanması,dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım yöntemleri, pazarlamada tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırmasının açıklanması, pazar araştırma yöntemleri, pazarlama yönetimi ve uluslar arası pazarlama yönetimi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

203

Matematik-II

2

0

2

3

Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

204

Dış Ticaret İşlemleri

2

0

2

3

Dış ticarete genel bakış, geçmişten bugüne dış ticaretin gelişimi, dış ticarete gereksinim duyulmasının nedenleri, MTO, Tacir sıfatının kazanılması, uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, örnek uygulamalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

205

Ticaret Hukuku

2

0

2

3

Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme ve tacir sıfatları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, ticari defterler, ortaklık kavramı ve  kollektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar, limited ortaklıklar, kıymetli evraka ilişkin  genel  esaslar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

206

Lojistiğin Temel İlkeleri-II

2

0

2

3

Temel lojistik kavramlarının tanıtımı, tedarik zincirleri ve uygulama alanları, lojistiğin fiziksel dağıtım ve tedarik ağı sistemlerinin açıklanması, dış kaynak kullanımı, lojistik bilgi sistemleri, entegre lojistik ve lojistiğin temel fonksiyonlarının tanıtımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

207

Bilgisayar-II

2

0

2

2

Ofis programlarının tanıtımı, Temel lojistik bilgi sistemleri ve uygulamaları, lojistikte elektronik veri değişimi, lojistik yönetiminde kullanılan paket programlarının tanıtımı, örnek uygulamalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

208

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılâplarını kavrayabilme,Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esaslarını kavrayabilme,Atatürk İlkelerinin doğuş sebeplerini ve Atatürk ilkelerini kavratmak.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

209

Yabancı Dil-II

2

0

2

6

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

210

Türk Dili-II

2

0

2

2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme,Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme,Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme,Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 

 

 

 

 

 

III.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

301

Uluslararası İktisat

3

0

3

3

Uluslararası ticaret teorisi, dış ticaretin ekonomik etkileri, döviz piyasası, ödemeler bilânçosu, dış ticaret politikası ve politika araçları,  gümrük tarifeleri ve kotalar, tarife dışı araçlar, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, GATT ve iktisadi birleşmeler, dünyadaki iktisadi gruplamalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

302

Ulaştırma Mevzuatı -I

2

0

2

3

Türk dış ticaret mevzuatları, ihracat rejim kararı, ihracat yönetmeliği, ihracat tebliğleri, ithalat rejim kararı, ithalat yönetmeliği, ithalat tebliğleri, standardizasyon rejim kararı, standardizasyon yönetmeliği, TSE mevzuatı, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu mevzuatı, uluslar arası TIR mevzuatı, örnek uygulamalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

303

Uluslararası Ticari Belgeler

3

0

3

3

Dış ticarette kullanılan ticari belgeler, sevk belgeleri, dolaşım belgeleri, yükleme belgeleri, TIR karneleri, anlaşma şartlarının gerektirdiği diğer belgeler, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, sertifikalar, gözetim belgeleri, örnek uygulamalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

304

Taşımacılık Sistemleri

3

0

3

3

Taşımacılığa giriş, taşımacılığın unsurları, taşımacılık organizasyonu, taşımacılığın yasal boyutları, taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi ve ekonomisi ve taşımacılık düzenlemeleri taşımacılıkta kullanılan kavramlar, taşıma sistemleri, kombine taşıma çeşitleri, Dünyada ve Türkiye'de taşımacılık.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

305

Depolama ve Tedarik Teknikleri

3

0

3

3

Depo ve depolama kavramları ile öneminin anlatılması, depo ve depolama çeşitleri, depolama yönetimi, depo iş süreçleri, depo yeri seçiminin önemi, Depo yerleşim planının hazırlanması ile ilgili döşeme ve donatılar, antrepo ve serbest bölgelerin depolamadaki yeri, depolamada ambalajlama, depolamada karşılaşılan riskler, Tedarik fonksiyonlarının ve tedarik sistemlerinde farklılıkların açıklanması. Satın alma değişkenlerinin tanıtımı, Tedarik zincirinin tanıtılması, tedarik yönetimi, Tedarikçiler tedarik sistemine etkileri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

306

Uluslar arası Pazarlama Teknikleri

2

0

2

3

Temel kavramlar, uluslararası pazarın incelenmesi, uluslararası mal stratejileri, uluslararası fiyat stratejileri, uluslararası dağılım stratejileri, uluslararası tutundurma stratejileri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

307

AB-Türkiye İlişkileri

2

0

2

2

AB tarihçesi, AB-Türkiye ilişkileri, AB’nin politikaları, Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısının analizi, AB-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeler, Gümrük Birliği ve Türk sanayisinin rekabet gücü.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

308

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

2

0

2

3

Uluslararası ticaretin nasıl muhasebeleştirileceğinin açıklanması, lojistik işlemlerine ait hesap planlarının açıklanması, lojistikle ilgili diğer muhasebe kayıtlarının tanıtımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

309

İstatistik

2

0

2

4

Temel kavramlar, Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması (basit seri, frekanslı seri, sınıflı seri, birimli frekanslar, grafikler),Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri (aritmetik ortalama, tartılı ortalama, kareli ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, mod, medyan, kartiller, açıklık, standart sapma) konuları öğretilir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

310

Lojistik Yönetimi

2

0

2

3

Lojistik yönetiminin tanımı, lojistikte yönetimin önemi, lojistik yönetiminin esasları, lojistik yönetiminin ana unsurları, yönetimde engeller ve fırsatlar, müşteri hizmeti ve planlama fonksiyonları, hizmet yönetimi, envanter yönetimi, antrepo yönetimi ve lojistik konumlandırmasının çeşitli yönleri, lojistik hizmet bileşenleri,küresel ekonomi yönetimi.

 

IV.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

401

Lojistik Sigortacılığı

3

0

3

4

Sigortacılıkla ilgili temel kavramlar ve rizikonun tanıtımı, sigortanın yararları ve ilkeleri, sigorta sözleşmeleri ve sigorta tazminatı, sigorta tazminatının hesaplanması, sigorta çeşitleri, sigorta sektörünün ülke ekonomisine katkısı, lojistikte sigortanın önemi,  lojistik sigortası işlemleri, lojistikte yapılan sigorta çeşitleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

402

Ulaştırma Mevzuatı -II

2

0

2

4

Dış ticarette yatırım ve teşvik mevzuatı, , koruma tedbirleri ve sınırlamalar, kota damping ve sübvansiyon tedbirleri, uluslar arası nakliye ve lojistik mevzuatı, uluslar arası taşıma sözleşmeleri mevzuatları, sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklar, IATA, FIATA, IRU ve diğer taşıma birliklerinin tanıtılması ve uygulamalarının açıklanması.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

403

Uluslararası Yazışma Teknikleri

2

0

2

3

Uluslar arası iletişim araçlarının tanıtımı, uluslar arası yazışmanın önemi, Uluslar arası yazışma teknikleri, Uluslar arası yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, uluslar arası görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek uygulamalar.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

404

Fiziksel Dağıtım Sistemleri

3

0

3

3

Fiziksel dağıtım sistemlerinin temel kavramları, kapsamı, dağıtım sistemleri, dağıtım sistemlerini etkileyen çevresel faktörler, fiziksel dağıtım kanal alternatifleri, Fiziksel dağıtım kuruluş yerinin seçimi ve önemi, yurtiçi ve yurtdışı dağıtım teknikleri, fiziksel dağıtımda kullanılan araç çeşitleri, fiziksel dağıtımda müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

405

Kambiyo İşlemleri

3

0

3

3

Kambiyo ve kur sistemleri, kambiyonun tanımı, Döviz kuru, serbest döviz, kur sistemleri, 1567 sayılı TPKK ve 32 sayılı TPKK’nın açıklanması,örnek uygulamalar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

406

Uluslararası Vergilendirme

2

0

2

3

Dış ticarete yönelik müdahalenin amaçları ve yöntemleri, dış ticarette vergilendirme nedenleri, vergilendirmenin yarattığı etkiler, dış ticarette vergilendirmenin siyasi, ekonomik ve sosyal amaçlı olarak politika aracı olarak kullanılması, nominal koruma, efektif koruma, Türkiye’de dış ticaretin vergilendirilmesi, ithalatta alınan vergi ve fonlar, gümrük vergileri, KDV uygulamaları, gümrük vergilerine eş etkili vergiler ve fonlar, ihracattan alınan vergi ve fonlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

407

İş Hukuku

2

0

2

2

İş hukukunun konusu, nitelikleri, İş hukukunun kaynakları, İş hukukunun temel kavramları, hizmet akdi kavramı, nitelikleri ve türleri, hizmet akdinin yapılması, işçi ve işverenin hak ve borçları, işin düzenlenmesi, ücretli tatiller, işçi ve işveren ilişkileri, toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, iş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, bu uyuşmazlığın çözümü, grev ve lokavt kavramı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

408

E-Ticaret

2

0

2

2

Elektronik ticaretin tarihi gelişimi, internet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar,e- ticaretin önemi, internet üzerinden yürütülen lojistik hizmetlerinin açıklanması, internette pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, örnek elektronik ticaret uygulamaları

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

409

Gümrükleme

3

0

3

3

Gümrükle ilgili temel kavramlar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun tanıtılması, Türkiye’de gümrük işlemlerinin açıklanması, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, eşyanın gümrük idaresine sunulması, gümrük rejimleri, gümrük beyannamesinin tanıtılması, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun anlatılması, örnek uygulamalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

410

Ticari Matematik

2

0

2

3

Basit yüzde ve binde hesabı yapabilme, hesap makinesi ile pratik işlem yapabilme,alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr gibi kavramları açıklayarak maliyetten kâr yada zarar, satıştan kâr yada zarar gibi hesapları yapabilme, karın zarardaki dengi ile zararın kardaki dengini bulabilme. Orantının özelliklerini bilerek, ortaklık işlerinde oranlı bölmeyi kullanarak problem çözebilme. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşım terimlerini kavrayabilme, karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemlerini çözebilme. Basit ve bileşik faiz hesaplarını yapabilme,ıskonto kavramı, dış ıskonto hesabı, iç ıskonto hesabı, iç ve dış ıskonto arasındaki farkların bulunması. Oran hesabı yapabilme, senet ve kapitallerin değiştirilmesi ve taksitle alışveriş problemlerini çözmek.

 

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2408 kez okundu.